Logotype

Bestyrelsesudvalg

Revisionsudvalg

Bestyrelsen i HusCompagniet har nedsat et revisionsudvalg til at bistå bestyrelsen med en række revisions- og regnskabsmæssige opgaver.

Revisionsudvalget består tre medlemmer valgt blandt bestyrelsens medlemmer, hvoraf ét medlem fungerer som formand.

Revisionsudvalgets opgaver omfatter blandt andet:

 • Underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen;
 • Overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen og fremsætte henstillinger eller forslag til at sikre integriteten heraf;
 • Være ansvarlig for proceduren for indstilling og udpegning af selskabets lovpligtige eksterne revisor og indgive et forslag til selskabets bestyrelse, der skal godkendes på generalforsamlingen;
 • Gennemgå og diskutere strategi, plan, omfang, væsentlighedsniveau og fremgangsmåde for den eksterne årlige revision;
 • Diskutere de interne kontrolsystemer med selskabets CFO og den eksterne revisor og præsentere bestyrelsen for mulige forbedringspunkter;
 • Føre tilsyn med forsikringsdækning og kvalitet af forsikringer; og
 • Påse og vedligeholde koncernens whistleblowerordning.

Vederlags- og nomineringsudvalg

Bestyrelsen i HusCompagniet har nedsat et vederlags- og nomineringsudvalg til at bistå bestyrelsen med opgaver, der angår vederlag samt nominering og evaluering af bestyrelsesmedlemmer.

Vederlags- og nomineringsudvalget består tre medlemmer valgt blandt bestyrelsens medlemmer, hvoraf ét medlem fungerer som formand.

Nomineringsudvalget opgaver omfatter blandt andet:

 • Bistå med udarbejdelse og opdateringer af selskabets vederlagspolitik for direktionen og bestyrelsen i overensstemmelse med selskabs­lovens §§ 139 og 139 a;
 • Løbende at påse at vederlaget til medlemmerne af bestyrelsen og direktionen er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik;
 • Årligt at efterse direktionens og bestyrelsens vederlag og fremkomme med oplæg til bestyrelsen om vederlag; og
 • Bistå med udarbejdelse af den årlige vederlagsrapport i overensstemmelse med selskabs­lovens § 139 b;
 • I samarbejde med bestyrelsesformanden at forestå den årlige bestyrelsesevaluering og vurdere de enkelte medlemmers kvalifikationer, erfaring, effektivitet, præstationer, succession og kompetencer;
 • Årligt at evaluere direktionen;
 • Sikre en formel, grundig og gennemsigt proces for udvælgelse og nominering af bestyrelseskandidater, der tager højde for behovet for fornyelse og diversitet i relation til nationalitet, international baggrund, køn, alder mv.; og
 • Indstille kandidater til bestyrelsen og direktionen.


RevisionskomitéVederlags- og nomineringskomité
Claus V. Hemmingsen
Anja B. Eriksson  
Ole Lund Andersen 
Ylva Ekborn
Stig Pastwa
Michael Troensegaard Andersen

Committee Chair Committee Member